تحلیل تکنیکال شاخص - فیبوتک تحلیل تکنیکال شاخص - فیبوتک

تحلیل تکنیکال شاخص

توانایی معامله گران در زمینه تحلیل بازار فارکس از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در حقیقت قدرت تحلیل آنهاست که موفقیت یا شکست شان را تعیین می کند. باید توجه داشته باشید که هر چقدر در بازار فارکس از قدرت و توانایی بیشتری برخوردار باشید احتمال و درصد موفقیت شما نیز بیشتر خواهد بود.

تحلیل تکنیکال شاخص

بروزترین تحلیل تکنیکال شاخص
تحلیل شاخص S&P 500 سه شنبه 18 بهمن فیبوتک

تحلیل شاخص S&P 500 سه شنبه 18 بهمن

همینطور که مشاهده می کنید در تحلیل قبل اشاره شد ممکن است روند تا محدوده ی4200 با رشد همراه باشد و سپس ریجکت شود. در ادامه تحلیل تکنیکال شاخص با تیم فیبوتک همراه باشید

مشاهده
تحلیل شاخص DOWJONES دوشنبه 17 بهمن 1401 فیبوتک

تحلیل شاخص DOWJONES دوشنبه 17 بهمن 1401

همینطور که مشاهده می کنید طبق آخرین تحلیل روند تا محدوده ی 34300 که در تحلیل قبل اشاره شد با نوسان مثبت همراه بوده است و پس از لیکوئید کردن خریداران با اصلاح رو به رو شد. در ادامه تحلیل تکنیکال شاخص با تیم فیبوتک همراه باشید

مشاهده
تحلیل شاخص DXY دوشنبه 17 بهمن 1401 فیبوتک

تحلیل شاخص DXY دوشنبه 17 بهمن 1401

روند پس از اصلاح با توجه به خبرهای مهم هفته ی گذشته طبق سناریو از محدوده ی حمایت 100 که در تحلیل های قبل اشاره شد با رشد رو به رو شده است. همینطور که مشاهده می کنید با توجه واکنش مثبت به محدوده ی حمایت 100 در حال حاضر در محدوده ی 103 قرار دارد. در ادامه تحلیل تکنیکال شاخص با تیم فیبوتک همراه باشید

مشاهده
تحلیل شاخص DOWJONES یکشنبه 16 بهمن 1401 فیبوتک

تحلیل شاخص DOWJONES یکشنبه 16 بهمن 1401

مینطور که مشاهده می کنید در تایم بلند مدت هفتگی روند از محدوده ی 28600حدود 3 ماه صعودی میباشد.روند پس از رشدی که داشته است از محدوده ی 34300 ناحیه لیکوئید کردن خریداران با اصلاح رو به رو شده است و تا محدوده ی تقاضا 32400 با اصلاح همراه بوده است. در ادامه تحلیل تکنیکال شاخص با تیم فیبوتک همراه باشید

مشاهده
تحلیل شاخص S&P 500 یکشنبه 16 بهمن 1401 فیبوتک

تحلیل شاخص S&P 500 یکشنبه 16 بهمن 1401

تایم فریم هفتگی همینطور که مشاهده می کنید روند کل حدود یک ماه و نیم از محدوده ی 3491 با نوسان مثبت همراه بوده است . طبق تحلیل روند همچنان با نوسان مثبت همراه بوده است و تارگت مد نظر محدوده ی 4200 تاچ شده است. در ادامه تحلیل تکنیکال شاخص با تیم فیبوتک همراه باشید

مشاهده
تحلیل شاخص NASDAQ یکشنبه 16 بهمن 1401 فیبوتک

تحلیل شاخص NASDAQ یکشنبه 16 بهمن 1401

تایم فریم هفتگی همینطور که مشاهده می کنید تایم بلند مدت روند از محدوده ی مشخص شده 10690 با واکنش مثبت همراه شده است. طبق تحلیل هفته ی گذشته روند تا محدوده ی 12800 تارگت اول با رشد همراه بود. در ادامه تحلیل تکنیکال شاخص با تیم فیبوتک همراه باشید

مشاهده
تحلیل شاخص DXY پنجشنبه 13 بهمن 1401 فیبوتک

تحلیل شاخص DXY پنجشنبه 13 بهمن 1401

همینطور که مشاهده می کنید روند از محدوده ی 102.600 پس از یک نوسان مثبت جزئی با توجه به خبرهای مهم روز چهارشنبه تا محدوده ی مشخص شده با اصلاح همراه بوده است. تارگت اصلاحی 101.300 که در تحلیل قبل اشاره شد تاچ شد. در ادامه تحلیل تکنیکال شاخص با تیم فیبوتک همراه باشید.

مشاهده
تحلیل شاخص S&P 500 پنجشنبه 13 بهمن 1401 فیبوتک

تحلیل شاخص S&P 500 پنجشنبه 13 بهمن 1401

در تایم فریم 4 ساعت در تحلیل قبل اشاره شد حفظ محدوده ی 3990 مهم میباشد. همینطور که مشاهده می کنید در حال حاضر روند از محدوده ی 3990 تا 4070 با نوسان مثبت همراه بوده است و پس از یک اصلاح جزئی تا محدوده ی مقاومت مهم 4150 رشد کرده است. در ادامه تحلیل تکنیکال شاخص با تیم فیبوتک همراه باشید

مشاهده
تحلیل شاخص DOWJONES چهارشنبه 12 بهمن 1401 فیبوتک

تحلیل شاخص DOWJONES چهارشنبه 12 بهمن 1401

تایم فریم 4 ساعت در تحلیل قبل اشاره شد ممکن است از محدوده ی 33600 با واکنش مثبت همراه شود. همینطور که مشاهده می کنید روند با یک اختلاف جرئی از محدوده ی 33500 با نوسان مثبت همراه شده است و در محدوده ی 33900 در حال معامله میباشد . در ادامه تحلیل تکنیکال شاخص با تیم فیبوتک همراه باشید

مشاهده
تحلیل شاخص S&P 500 سه‌شنبه 11 بهمن 1401 فیبوتک

تحلیل شاخص S&P 500 سه‌شنبه 11 بهمن 1401

همینطور که مشاهده می کنید روند از ناحیه ی fvg ایجاد شده با اصلاح همراه بوده است و پس از یک اصلاح از محدوده ی 3950 تا محدوده ی تارگت 4100 رشد کرده است. در ادامه تحلیل تکنیکال شاخص با تیم فیبوتک همراه باشید

مشاهده
تحلیل شاخص DowJones دوشنبه 10 بهمن 1401 فیبوتک

تحلیل شاخص DowJones دوشنبه 10 بهمن 1401

همینطور که مشاهده می کنید در تایم فریم 4 ساعت طبق تحلیل روند تا محدوده ی تارگت 34200 توانست رشد نماید و سپس از محدوده ی مشخص شده که در تحلیل قبل اشاره شد ریجکت شده است. در ادامه تحلیل تکنیکال شاخص با تیم فیبوتک همراه باشید

مشاهده
تحلیل شاخص DXY، دوشنبه 10 بهمن 1401 فیبوتک

تحلیل شاخص DXY، دوشنبه 10 بهمن 1401

همینطور که مشاهده می کنید طبق سناریو روند تا محدوده ی تارگت اصلاحی 101.500 با اصلاح همراه بوده است. در حال حاضر در محدوده ی 103 / 101.500 در حال رنج زدن میباشد. در ادامه تحلیل تکنیکال شاخص با تیم فیبوتک همراه باشید.

مشاهده
تحلیل شاخص S&P 500، یکشنبه 9 بهمن 1401 فیبوتک

تحلیل شاخص S&P 500، یکشنبه 9 بهمن 1401

تایم فریم هفتگی همینطور که مشاهده می کنید روند کل حدود یک ماه و نیم از محدوده ی 3491 با نوسان مثبت همراه بوده است. (تحلیل تایم فریم بلند مدت قبل همچنان نیز معتبر میباشد) در ادامه تحلیل تکنیکال شاخص با تیم فیبوتک همراه باشید

مشاهده
تحلیل شاخص NASDAQ یکشنبه 9 بهمن 1401 فیبوتک

تحلیل شاخص NASDAQ یکشنبه 9 بهمن 1401

تایم فریم هفتگی همینطور که مشاهده می کنید تایم بلند مدت روند از محدوده ی مشخص شده 10690 با واکنش مثبت همراه شده است. طبق تحلیل هفته ی گذشته روند تا محدوده ی 12000 با نوسان مثبت همراه بوده است. در ادامه تحلیل تکنیکال شاخص با تیم فیبوتک همراه باشید

مشاهده
تحلیل شاخص DOWJONES جمعه 7 بهمن 1401 فیبوتک

تحلیل شاخص DOWJONES جمعه 7 بهمن 1401

تایم فریم 4 ساعت همینطور که مشاهده می کنید طبق تحلیل روند اصلاح کرده است و سپس از محدوده ی 33200 که در تحلیل قبل اشاره شد با واکنش مثبت همراه شده است.  در ادامه تحلیل تکنیکال شاخص با تیم فیبوتک همراه باشید

مشاهده
تحلیل شاخص DXY، جمعه 7 بهمن 1401 فیبوتک

تحلیل شاخص DXY، جمعه 7 بهمن 1401

همینطور که مشاهده می کنید طبق سناریو روند تا محدوده ی تارگت اصلاحی 101.100 با اصلاح همراه بوده است. در حال حاضر در محدوده ی 102.200 / 101 در حال رنج زدن میباشد.  در ادامه تحلیل تکنیکال شاخص با تیم فیبوتک همراه باشید

مشاهده
تحلیل شاخص DOWJONES چهارشنبه 5 بهمن 1401 فیبوتک

تحلیل شاخص DOWJONES چهارشنبه 5 بهمن 1401

همینطور که مشاهده می کنید طبق تحلیل تا محدوده ی 33800 با رشد همراه بوده است و سپس از محدوده ی خلاء نقدینگی با واکنش منفی همراه شده است.تارگت 33500 که در تحلیل قبل اشاره شد تاچ شده است. در ادامه تحلیل تکنیکال شاخص با تیم فیبوتک همراه باشید

مشاهده
تحلیل شاخص S&P 500، سه شنبه 4 بهمن 1401 فیبوتک

تحلیل شاخص S&P 500، سه شنبه 4 بهمن 1401

همینطور که مشاهده می کنید روند بعد از یک اصلاح تا محدوده ی 3888 از محدوده ی مشخص شده با رشد همراه بوده است. در تحلیل قبل اشاره شد در صورت اصلاح بیشتر محدوده ی 3888 می توان در نظر گرفت . در ادامه تحلیل تکنیکال شاخص با تیم فیبوتک همراه باشید

مشاهده

تحلیل تکنیکال شاخص

همه ی معامله گران نگاه ویژه ای به سهام آمریکا دارند چرا که یکی از بزرگترین بازارهای معاملاتی در جهان می‌باشد. زمانی که جنگ روسیه و اوکراین آغاز شد سهام شاخص آمریکا روند نزولی را در پیش گرفت اما با رسیدن به نقاط حمایتی دوباره روند صعودی خود را آغاز کرد. از همینرو  تحلیل تکنیکال شاخص سهام آمریکا نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چرا که با استفاده از این تکنیک بسیاری از معامله گران سرمایه گذاری می‌کنند و به سودهای پایدار نیز دست پیدا می‌کنند.

ریاضیات و آمار، وقتی این دو درگیر هستند چه کسی خاموش نمی شود! با این حال، آنها جنبه بزرگی از بازارهای مالی هستند. تکنیک های ریاضی و آماری به سرعت در حال پیشرفت هستند. تحلیل تکنیکال سهام شاخص آمریکا توسط تعداد زیادی از متخصصان استفاده می شود. همه اینها بسیار پیچیده به نظر می رسد. یک سرمایه گذار به راحتی می تواند احساس کند که فراتر از درک او است.

تحلیل تکنیکال شاخص سهام آمریکا، مطالعه الگوهای نمودار و ارقام آماری برای درک روند بازار و انتخاب سهام بر این اساس است. آیا در ذهنتان این موضوع پیچیده به نظر می رسد؟ در ادامه یک تعریف ساده تر بیان می‌کنیم.

یک روز قیمت سهم بالا می رود، روز دیگر ممکن است کاهش یابد. اما با گذشت زمان، اگر به حرکت قیمت سهام نگاه کنید، ممکن است روندها و الگوهایی را مشاهده کنید. مطالعه این الگوهای نمودار و روند قیمت سهام را تحلیل تکنیکال سهام شاخص آمریکا می نامند. هنگامی که تحلیل تکنیکال سهام را یاد می گیرید، نقش بزرگی را که شاخص های تکنیکال بازی می کنند، درک خواهید کرد.

با این حال، اصول تحلیل تکنیکال اگر درست توضیح داده شود، نسبتاً آسان است. هنگامی که این را بدانید، به راحتی می توانید نحوه انجام تحلیل تکنیکال سهام را درک کنید. و این همان کاری است که ما در این مطلب انجام می دهیم ، اهمیت تحلیل تکنیکال را توضیح می دهیم و با استفاده از این اصول تحلیل تکنیکی سهام را یاد می گیریم. اما ابتدا بیایید به اصول اولیه بپردازیم.

تجزیه و تحلیل تکنیکال برای قرن ها توسط معامله گران، تحلیلگران و سرمایه گذاران مورد استفاده قرار گرفته است و به مقبولیت گسترده ای در بین قانون گذاران و جامعه دانشگاهی دست پیدا کرده است. اگرچه تحلیل تکنیکال از قوانین و اصول از پیش تعریف شده پیروی می کند، تفسیر نتایج عموماً ذهنی است. به این معنا که اگرچه جنبه‌های خاصی مانند محاسبه شاخص‌ها از قوانین خاصی پیروی می‌کنند، تفسیر یافته‌ها اغلب بر اساس ترکیبی از تکنیک‌هایی است که متناسب با سبک و رویکرد هر تحلیلگر است. از این نظر، تحلیل تکنیکال شبیه به تحلیل بنیادی است که برای مثال قوانین خاصی برای محاسبه نسبت ها دارد، اما ذهنیت را در مرحله ارزیابی افزایش می دهد.

ابتدا قبل از اینکه نحوه انجام تحلیل تکنیکال سهام را یاد بگیریم، اجازه دهید برخی از ویژگی های کلی آن را درک کنیم:

  • تاریخ تکرار می شود

تحلیلگران تکنیکال سهام شاخص آمریکا معتقدند که روندهای تاریخی قیمت در طول زمان تکرار می شوند. بنابراین، آنها با نمودارهای تاریخی سهام می نشینند، به اطلاعات قیمت و حجم نگاه می کنند و سپس با استفاده از روندها، سعی می کنند بفهمند که قیمت سهام چگونه ممکن است در آینده حرکت کند. بر این اساس، سهامی را انتخاب می‌کنند که احساس می‌کنند ارزش آن افزایش می‌یابد و سهامی را که احساس می‌کنند کاهش می‌یابد، می‌فروشند.

 

  • تحلیل تکنیکال در مقابل تحلیل فاندامنتال

رویکرد تحلیل تکنیکال برای مطالعه نمودارهای سهام برعکس رویکرد فاندامنتال می‌باشد. اگر شما یک تحلیلگر فاندامنتال بودید، صورت های مالی شرکت مانند صورت سود و زیان و ترازنامه را مطالعه می کردید تا از پتانسیل رشد آن اطمینان حاصل کنید. همچنین سعی می‌کنید عواملی خارج از این صورت‌های مالی را که باعث افزایش درآمد شرکت در آینده می‌شوند، نظارت کنید. برای مثال، می‌توانید کسب‌وکارهای جدیدی را که شرکت در آنها سرمایه‌گذاری می‌کند، بازارهای جدیدی که وارد می‌شود و فناوری جدیدی که اتخاذ کرده است و غیره را پیگیری کنید.

تحلیل تکنیکال به این رویکرد اعتقادی ندارد. معتقد است که قیمت سهام در دایره حرکت می کند. اگر بتوانید بخشی از دایره ای را که قیمت در حال حاضر در آن است مشخص کنید، می توانید تصمیمات درستی برای سرمایه گذاری بگیرید. برای شناسایی مرحله فعلی الگوی قیمت، باید از برخی ابزارهای تحلیلی استفاده کنید. اینها شامل انواع مختلف نمودارهای سهام، برخی از اندیکاتورهای حرکت و میانگین متحرک است.

مبانی تحلیل تکنیکال:

برای استفاده از تحلیل تکنیکال شاخص سهام آمریکا برای پیش‌بینی قیمت سهام، باید فرض کنیم که بین الگوهای نمودار تاریخی و قیمت‌های آتی سهام رابطه وجود دارد. این تنها راهی است که می‌توانیم به طور معناداری از داده‌های تاریخی برای پیش‌بینی قیمت‌های آینده استفاده کنیم. در تحلیل تکنیکال سهام سه فرض اساسی وجود دارد.

  • قیمت های بازار منعکس کننده تمام اطلاعات در مورد یک سهام است:

قبلاً گفتیم که تحلیل ففاندامنتال به اطلاعات مالی و سایر اطلاعات مربوط به سهام مربوط می شود. تحلیل تکنیکال شاخص سهام، اگرچه کاملاً جدا از تحلیل بنیادی است، اما بر اساس یک فرض مشابه عمل می کند.

اگر شما یک تحلیلگر تکنیکال هستید، معتقدید که همه سرمایه گذاران از همه چیزهایی که در مورد سهام باید بدانند آگاه هستند. آنها در واقع از این اطلاعات هنگام تصمیم گیری خرید یا فروش استفاده می‌کنند.

این اطلاعات متعاقباً در قیمت سهام و در نهایت نمودار سهام منعکس می شود. به همین دلیل است که آنها فقط الگوهای نمودار را برای سنجش روند بازار مطالعه می کنند و به عوامل اساسی توجه نمی کنند.

  • قیمت سهام از روندهای زیر پیروی می کند

تحلیل تکنیکال سهام بر این ایده استوار است که هر نمودار سهام روند منحصر به فرد خود را دارد. قیمت ها فقط در این روند حرکت می کنند. هر حرکت در قیمت سهام نشان دهنده حرکت بعدی است. در ادامه این موضوع را با مثال توضیح می‌دهیم.

وقتی سنگی را در حوض پرتاب می کنید، می دانید که به محض برخورد سنگ به آب، موج های متوالی ایجاد می شود. پس از چند موج، روند از بین خواهد رفت. با این حال، دفعه بعد که سنگی را پرتاب می کنید، دوباره یک موج مشابه ظاهر می شود.

به طور مشابه، حتی برای نمودارهای سهام، روند را از تجربیات گذشته می دانید. به طور طبیعی، حرکت در هر جهت ممکن است بزرگتر یا کوچکتر از قبل باشد، درست مانند امواج. اگر یک سنگ بزرگتر یا کوچکتر پرتاب کنید، امواج نیز به ترتیب بزرگتر یا کوچکتر خواهند شد. با این حال، الگوی این امواج تغییر چشمگیری نخواهد داشت.

  • الگوها تمایل به تکرار دارند

آخرین فرضی که تحلیل تکنیکال را تایید می کند این است که روندها تکراری هستند. به عبارت دیگر، فرض کنید نمودار سهام در یک الگوی فرضی A-B-C حرکت می کند. بنابراین، هر بار که به “C” می رسیم، دوباره از “A” شروع می کنیم و سپس به “B” و در نهایت “C” می رویم. این الگو بدون شکست خود را تکرار خواهد کرد.

تنها زمانی که این فرض را انجام دهید، می توانید قیمت سهام آینده را بر اساس تحلیل تکنیکال شاخص سهام آمریکا پیش بینی کنید. بدون این فرض، هیچ راهی وجود ندارد که با نگاهی ساده به نمودار، قیمت بعدی به کجا برسد.

بر اساس این مفروضات، می توانید از سه شاخص فنی مهم برای شناسایی روند بازار و پیش بینی قیمت سهام آتی استفاده کنید.

  • نمودار

نمودارهای قیمت و حجم معمولی ترین ابزارهایی هستند که به عنوان شاخص های تکنیکال برای تحلیل تکنیکال شاخص سهام استفاده می شوند. نمودار حجمی تعداد سهام یک شرکت را نشان می دهد که در طول یک روز در بازار خرید و فروش شده است.

برای تجزیه و تحلیل تکنیکال، می‌توانید یکی از نمودارهای خطی یا میله ای را انتخاب کنید یا از نمودار شمعی استفاده کنید. نمودار کندل استیک نوع خاصی از نمودار است که به ویژه برای تحلیل تکنیکال مرتبط است. به شکل یک سری شمع های متوالی است. در بخش نمودارهای سهام به طور مفصل در مورد نمودارهای شمعدانی بحث خواهیم کرد. نمودارها همراه با خطوط روند استفاده می شوند.

خطوط روند نشان دهنده جهت حرکت یک سهم در یک دوره زمانی مشخص است.

  • اندیکاتورهای حرکت

شاخص های مومنتوم ارقامی آماری هستند که بر اساس داده های قیمت و حجم سهام محاسبه می شوند. این شاخص های فنی به عنوان ابزار پشتیبانی برای نمودارها و میانگین های متحرک عمل می کنند.

هنگامی که بر اساس سایر ابزارهایی که در مورد آن صحبت کردیم، نظر خود را درباره یک سهام ایجاد کردید، می توانید از این شاخص ها برای تأیید نظرات خود استفاده کنید. برخی از اندیکاتورهای حرکت نشانه هایی هستند که قبل از وقوع حرکت قیمتی که انتظار داشتید رخ می دهند. آنها تأیید می کنند که قیمت واقعاً همانطور که فکر می کردید حرکت می کند.

به این مورد شاخص های پیشرو می‌گویند. علائم دیگر پس از شروع حرکت سهام در یک جهت خاص ظاهر می شوند که به آنها شاخص های عقب مانده می گویند. آنها تأیید می کنند که سهام به حرکت خود در این مسیر ادامه خواهد داد. اندیکاتورها همراه با میانگین متحرک نیز استفاده می شوند. به عنوان مثال، زمانی که قیمت سهام به گونه‌ای حرکت می‌کند که شروع به کاهش در میانگین متحرک می‌کند، این نشانه تأییدی است که به حرکت خود مطابق انتظار ادامه می‌دهد.

  • میانگین های متحرک

میانگین متحرک برای حذف نوسانات شدید و مکرر در نمودار سهام محاسبه می شود. گاهی اوقات، قیمت سهام می تواند در یک بازه زمانی کوتاه به شدت تغییر کند. این امر کشف روند در نمودار سهام را دشوار می کند. برای از بین بردن تأثیر این امر و برجسته کردن روند، میانگین قیمت چند روز محاسبه می شود. برای مثال، اگر یک الگوی پنج روزه از قیمت یک سهم 50، 53، 47، 45 و 52 دلار باشد، تشخیص جهتی که قیمت ها واقعاً در آن حرکت کرده اند دشوار است. با این حال، اگر بتوانید میانگین این قیمت ها را محاسبه کنید و آنها را با میانگین پنج روز آینده و پنج روز قبل مقایسه کنید، می توانید روند گسترده ای را مشخص کنید.

به این نوع میانگین متحرک، میانگین متحرک ساده (SMA) می گویند. سایر مفاهیم میانگین متحرک رایج عبارتند از میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین وزنی خطی (LWA). البته ممکن است توجه داشته باشید که میانگین متحرک برای مدت زمان طولانی تر از پنج روز محاسبه می شود. میانگین متحرک ده روز و یک ماهه رایج تر است.